Näitä asioita työväenopiston opettajat pitävät tärkeinä opetuksessaan:

 • kannustetaan oppijaa omien vahvuuksien löytämisessä
 • oppiminen perustuu oppijan omille tarpeille
 • opettajan rooli ja persoona ovat tärkeitä oppimisen edellytysten luomisessa
 • tavoitteellisuus luo pohjan onnistuneelle oppimiskokemukselle
 • luodaan turvallinen oppimisympäristö
 • luodaan opiskelijaryhmään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiiriä
 • annetaan opiskelijoille mahdollisuus osallistua ja olla osallinen
 • tarjotaan vuorovaikutteista opetusta ja monipuolisia menetelmiä
 • suunnitellaan laadukas kurssikokonaisuus ja valmistellaan opetus huolella
 • tavoitteena tyytyväinen opiskelija, joka jatkaa elinikäisen oppimisen polulla

Omnian digitiimi kehittää oppimisympäristöjä ja tukee opettajien ja oppilaitosjohdon ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Kestävä tulevaisuus ja pedagogiset periaatteet

Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on Omnian toiminnan ydin. Se tarkoittaa sitä, että yhteisönä olemme sitoutuneet saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Omnian kestävän kehityksen teemat vuosina 2021–2024

 • Hiilineutraali Omnia, vuoden 2021 läpileikkaava teema
 • Ihmisarvoinen Omnia, vuoden 2022 läpileikkaava teema
 • Kiertotalouden Omnia, vuoden 2023 läpileikkaava teema
 • Älykäs ja resurssiviisas Omnia, vuoden 2024 läpileikkaava teema

Tutustu kestävän kehityksen materiaaleihin:

Senioripedagogiikka

Seniorit ovat merkittävä asiakasryhmä Espoon työväenopistossa. He muodostavat noin neljäsosan asiakaskunnastamme. Osa kursseistamme on suunnattu erityisesti senioreille, mutta senioreita käy paljon muillakin kursseilla. 

Me Espoon työväenopistossa haluamme panostaa senioreiden oppimiseen ja opettamiseen. Tutustu senioriopetuksen oppaaseen, johon olemme koonneet senioreiden opettamiseen ja oppimiseen liittyvää tietoa.

Senioreille suunnattu liikunta tulee aina olla ehdottoman turvallista (ellei harrasteta korkean riskin lajeja, joihin tavallinen kunto- ja terveysliikunta ei kuulu). Harjoitteiden suunnittelussa tulee huomioida kaatumisriski siten, että ennaltaehkäisee mahdollisia kaatumisriskejä myös muualla kuin ohjatussa liikunnassa. Seniorin kaatuminen on merkittävin tekijä joka vie nopeasti toimintakyvyn. Lisäksi se on sekä yksilöä, että yhteiskuntaa kuormittava tapaturma.

Vapaan sivistystyön pedagogiikasta (mm. senioripedagogiikka) sekä muista vapaan sivistystyön haasteista voit lukea oheisesta julkaisusta.


Lue lisää