Espoon työväenopisto on Suomen toiseksi suurin vapaan sivistystyön oppilaitos. Kursseillemme osallistuu yli 20 000 innokasta opiskelijaa vuosittain. Olemme osa Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniaa.

Työväenopiston rakenne

Työväenopiston henkilökunta

Työväenopiston henkilökunta koostuu vakituisesta henkilökunnasta, jonka vahvuus on noin 60 henkeä ja työsopimussuhteessa olevista noin 600 tuntiopettajasta. 

Johtava rehtori johtaa Osaaminen ja osallisuus -palvelualuetta

Maija Aaltola toimii Omniassa Osaaminen ja osallisuus -palvelualueen johtajana sekä koulutustehtäviä koskevien lakien mukaisena oppilaitoksen toiminnasta vastaavana johtavana rehtorina. 

Toimialarehtori vastaa toiminnasta 

Espoon työväenopistoa johtaa toimialarehtori Anna-Maija Iskanius. Hänen suorassa alaisuudessaan ovat työväenopiston koulutuspäälliköt. 

Tiimit toteuttavat koulutusta 

Koulutuspäälliköt toimivat tuntiopettajien hallinnollisina esihenkilöinä. He allekirjoittavat kaikki työsuhteeseen liittyvät asiakirjat, heille ilmoitetaan mahdollisista poissaoloista ja heidän luvallaan tehdään mahdolliset muutokset opetuskertoihin. 

Tiimeissä toimivat suunnittelijaopettajat, pedagogiset asiantuntijat ja koulutussuunnittelijat suunnittelevat ainealueensa kurssit ja toimivat tuntiopettajien yhteyshenkilöinä. He perehdyttävät tuntiopettajat ja toimivat pedagogisena tukena koko työsuhteen ajan. 

Opetuksen assistentit toimivat ainealueen yhteyshenkilöinä ja avustavat kurssisuunnittelussa. Assistentit vastaavat osaltaan ainealueidensa kurssien hallinnoinnista ja markkinoinnista sekä tiedottavat, neuvovat ja ohjeistavat tuntiopettajia. 

Tutustu tiimien kuvauksiin, vastuualueisin sekä yhteystietoihin:

Työväenopiston toimintaperiaatteet 

Työväenopiston toimintaperiaatteet jakautuvat neljän teeman alle.

 • Espoon työväenopisto on Suomen toiseksi suurin vapaan sivistystyön kansalaisopisto.   
 • Espoon työväenopiston toiminta perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998) sekä Omnian strategiaan.  
 • Espoon työväenopisto on vuonna 2014 sertifioitu kestävän kehityksen oppilaitos (OKKA-säätiön sertifikaatti numero 73, sertifikaatti on uusittu koko Omnialle vuonna 2018).  
 • Espoon työväenopisto mahdollistaa elinikäisen oppimisen kaikille espoolaisille osana Omnian koulutustarjontaa.  
 • Espoon työväenopisto vastaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin: vahvistaa kansalaisvalmiuksia digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja lisää senioriväestön osaamista sähköisten palveluiden käytössä.  
 • Espoon työväenopistolla on oma senioripedagoginen ohjelma. 
 • Espoon työväenopiston koulutustarjonta vastaa maahanmuuttajien osaamistarpeisiin ja vahvistaa kulttuurien välistä vuoropuhelua.  
 • Espoon työväenopisto parantaa asiakkaiden työelämävalmiuksia ja työmarkkinakelpoisuutta.  
 • Espoon työväenopiston kurssitoiminta auttaa ylläpitämään työkykyä. Harrastamisen eheyttävä ja terveyttä edistävä vaikutus toimii vastapainona työelämälle ja mahdollistaa henkisen palautumisen.  
 • Espoon työväenopisto kehittyy yhdessä Omnian sisäisten sekä ulkoisten kumppanien kanssa. 
 • Kursseja suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän mukaan.  
 • Kursseille voi ilmoittautua jatkuvasti ympäri vuoden.  
 • Asiakkaita palvellaan monikanavaisesti.  
 • Asiakaspalveluratkaisuja kehitetään yhteistyössä InfoOmnian kanssa.  
 • Kursseja tuotetaan yhteisyössä Omnian työelämä- ja yrityspalveluiden kanssa Espoon kaupungin tarpeisiin InHouse-mallilla ja elinkeinoelämän tarpeisiin myyntipalveluna. 
 • on kaikille avointa ja antaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen koulutustasosta riippumatta  
 • nojaa kestävän kehityksen periaatteisiin  
 • on kokemuksellista, ratkaisukeskeistä ja vastaa arjen tarpeisiin  
 • vahvistaa kansalaisvalmiuksia  
 • perustuu kohtaamiseen, dialogiin ja osallisuuteen  
 • kannustaa ylisukupolviseen yhdessä oppimiseen 
 • lisää sosiaalista osallistumista ja osallisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä  
 • lisää yhteenkuuluvuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta ja lievittää yksinäisyyttä  
 • edistää toimijuutta ja lisää itseluottamusta ja rohkeutta  
 • vahvistaa oppimisvalmiuksia sekä kognitiivisia ja sosioemotionaalisia taitoja  
 • tukee ja rakentaa verkostoja, joita voi hyödyntää jokapäiväisessä elämässä  
 • tukee mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä  
 • lisää onnellisuuden kokemusta  
 • lisää kokemusta elämän merkityksellisyydestä  
 • lisää fyysistä kuntoa ja tietoisuutta terveellisistä elämäntavoista  
 • vahvistaa työhyvinvointia ja työssäjaksamista  
 • lisää erilaisuuden ja moninaisuuden hyväksymistä  
 • edistää kulttuurien välistä kohtaamista ja dialogia  
 • kehittää kriittistä ja reflektiivistä ajattelua 

Lisäksi Espoon työväenopisto noudattaa Omnian kestävän tulevaisuuden strategisia periaatteita. Lue lisää Kestävästä tulevaisuudesta Omniassa (omnia.fi).

Sidosryhmät ja yhteistyökumppanit 

Lisäksi työväenopistolla on lukuisia yhteistyökumppaneita Omnian ulkopuolella. Tärkeimpiä ovat:

 • Espoon kaupunki eri yksiköineen, kirjastot, asiointipisteet, palvelukeskukset sekä ruotsinkielinen työväenopisto Esbo Arbis  
 • Kansalaisopistojen liitto (KoL) 
 • Espoon seudulla toimivat järjestöt ja yhdistykset 
 • pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistot 
 • muut kansalaisopistot (mm. Uudenmaan opistojen yhteistyöverkoston rehtoritapaamiset ja vuosittainen eloseminaari) 
 • Taiteen perusopetuksen liitto 

PKS-yhteistyö 

Työväenopisto tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun kunnallisten kansalaisopistojen kanssa muun muassa yhteisen Kursor-opintohallintojärjestelmän parissa.