Näitä asioita työväenopiston opettajat pitävät tärkeinä opetuksessaan:

  • kannustetaan oppijaa omien vahvuuksien löytämisessä
  • oppiminen perustuu oppijan omille tarpeille
  • opettajan rooli ja persoona ovat tärkeitä oppimisen edellytysten luomisessa
  • tavoitteellisuus luo pohjan onnistuneelle oppimiskokemukselle
  • luodaan turvallinen oppimisympäristö
  • luodaan opiskelijaryhmään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiiriä
  • annetaan opiskelijoille mahdollisuus osallistua ja olla osallinen
  • tarjotaan vuorovaikutteista opetusta ja monipuolisia menetelmiä
  • suunnitellaan laadukas kurssikokonaisuus ja valmistellaan opetus huolella
  • tavoitteena tyytyväinen opiskelija, joka jatkaa elinikäisen oppimisen polulla

Oppiva Omnia (oppiva.omnia.fi) on Omnian opetushenkilöstön digioppimisen ja pedagogisen kehittämisen tukisivusto. Sivuston on toteuttanut oppimisratkaisut-tiimi ja Omnian digituki. 
Omnian digitiimi kehittää oppimisympäristöjä ja tukee opettajien ja oppilaitosjohdon ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Senioripedagogiikka

Seniorit ovat merkittävä asiakasryhmä Espoon työväenopistossa. He muodostavat noin neljäsosan asiakaskunnastamme. Osa kursseistamme on suunnattu erityisesti senioreille, mutta senioreita käy paljon muillakin kursseilla. 

Me Espoon työväenopistossa haluamme panostaa senioreiden oppimiseen ja opettamiseen. Tutustu senioriopetuksen oppaaseen (elehti.omnia.fi), johon olemme koonneet senioreiden opettamiseen ja oppimiseen liittyvää tietoa.

Senioreille suunnattu liikunta tulee aina olla ehdottoman turvallista (ellei harrasteta korkean riskin lajeja, joihin tavallinen kunto- ja terveysliikunta ei kuulu). Harjoitteiden suunnittelussa tulee huomioida kaatumisriski siten, että ennaltaehkäisee mahdollisia kaatumisriskejä myös muualla kuin ohjatussa liikunnassa. Seniorin kaatuminen on merkittävin tekijä joka vie nopeasti toimintakyvyn. Lisäksi se on sekä yksilöä, että yhteiskuntaa kuormittava tapaturma.


Lue lisää