Työväenopiston pedagogiset periaatteet

Näitä työväenopiston opettajat pitävät tärkeinä opetuksessaan:

  • kannustetaan oppijaa omien vahvuuksien löytämisessä
  • oppiminen perustuu oppijan omille tarpeille
  • opettajan rooli ja persoona ovat tärkeitä oppimisen edellytysten luomisessa
  • tavoitteellisuus luo pohjan onnistuneelle oppimiskokemukselle
  • luodaan turvallinen oppimisympäristö
  • luodaan opiskelijaryhmään avoimen vuorovaikutuksen ilmapiiriä
  • annetaan opiskelijoille mahdollisuus osallistua ja olla osallinen
  • tarjotaan vuorovaikutteista opetusta ja monipuolisia menetelmiä
  • suunnitellaan laadukas kurssikokonaisuus ja valmistellaan opetus huolella
  • tavoitteena tyytyväinen opiskelija, joka jatkaa elinikäisen oppimisen polulla

Omnian digitiimi kehittää oppimisympäristöjä sekä tukee opettajien ja oppilaitosjohdon ammatillisen osaamisen kehittämistä.

Vapaan sivistystyön pedagogiikasta sekä muista vapaan sivistystyön haasteista voit lukea oheisesta julkaisusta:

Senioripedagogiikka

Seniorit ovat merkittävä asiakasryhmä Espoon työväenopistossa, jotka muodostavat noin neljäsosan asiakaskunnastamme. Osa kursseistamme on suunnattu erityisesti senioreille, mutta heitä käy paljon muillakin kursseillamme. 

Panostamme Espoon työväenopistossa senioreiden oppimiseen ja opettamiseen. Tutustu Senioriopetuksen oppaaseemme:

Seniorit ja liikunta

Senioreille suunnatun liikunnan tulee aina olla ensisijaisesti turvallista, ellei harrasteta korkean riskin lajeja, joihin tavallinen kunto- ja terveysliikunta ei kuulu. Harjoitteiden suunnittelussa tulee huomioida kaatumisriski siten, että ennaltaehkäistään kaatumisriskejä myös muualla kuin ohjatussa liikunnassa. Seniorin kaatuminen on merkittävin tekijä, joka vie nopeasti toimintakyvyn. Seniorin kaatuminen on sekä yksilöä että yhteiskuntaa kuormittava tapaturma.


Lue lisää