Mitä on vapaa sivistystyö?

Espoon työväenopiston opetus on lakiin (finlex.fi) perustuvaa vapaan sivistystyön koulutusta. Vapaan sivistystyön tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, osaamisen edistäminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.

Espoon työväenopisto osana Omniaa

Lain määrittelemien reunaehtojen lisäksi Espoon työväenopiston toimintaa ohjaa Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian strategia (omnia.fi). Toimimme yhteistyössä Omnian muiden koulutuspalvelujen kanssa, ja järjestämme myös taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta sekä avoimen yliopiston opetusta. Työväenopiston toiminnassa näkyy monipuolinen sidosyksikkö- ja kumppanuusyhteistyö. Tuntiopettajana olet avainasemassa koulutusten tarkoituksen ja tavoitteiden toteutumisessa.

Espoon työväenopiston opiskelijat

Vapaa sivistystyö järjestää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta. Opiskelu on avointa kaikille, ja opiskeluryhmät Espoon työväenopistossa voivat olla hyvin monimuotoisia. Samassa ryhmässä olevat opiskelijat voivat olla iältään, taidoiltaan, koulutukseltaan ja tavoitteiltaan erilaisia, mutta heitä yhdistää se, että kursseille tullaan vapaaehtoisesti ja korkealla motivaatiotasolla. Tuntiopettaja huomioi erilaiset oppijat ja vastaa omalla ammattitaidollaan kurssikuvauksen mukaisen opetuksen toteuttamisesta.

Tuntiopettajan tehtävät

Tuntiopettajan tehtäviin kuuluvat oppituntien valmistelu, oppituntien pito, oppitunteihin välittömästi liittyvät muut työt sekä opettajakokouksiin osallistuminen. Yhden oppitunnin pituus on 45 minuuttia. Opetukseen välittömästi liittyviä muita töitä ovat muun muassa kurssipäiväkirjojen ja läsnäololistojen päivittäminen sekä verkko-opetuksen linkin lisääminen kurssin tietoihin Kursoriin (kursor.fi). Lisäksi Tuntiopettajat lähettävät verkko-opetuksen kurssikirjeen itse opiskelijoille. Lähetä kurssikirje opiskelijoille 2–3 arkipäivää ennen kurssin alkua. Tuntiopettaja vastaa myös opiskelijoiden turvallisuudesta.

Tämän sivuston Opetuksen tueksi -kokonaisuus sekä Espoon työväenopiston asiantunteva henkilökunta ovat tukenasi opetuksen valmistelussa ja opetuksen toteuttamisessa, jotta opiskelijat saavuttaisivat tavoitteensa ja kokisivat onnistumisia. Tämän sivuston muut kokonaisuudet tukevat työssä tietopankkina, ajankohtaisten tietojen kanavana sekä yhteisöllisyyden rakentajana.

Toivottavasti viihdyt meillä Omniassa, Espoon työväenopistossa!